Normale verdeling > Soorten verdelingen
123456Soorten verdelingen

Voorbeeld 1

Je wilt de concentratie nitraat in landbouwgrond op een bepaald stuk land vaststellen. Je neemt monsters, waarvan je het nitraatgehalte in mg/L op één decimaal nauwkeurig vaststelt.

Om de metingen overzichtelijk weer te geven rond je ze af op gehele getallen en maak je dit staafdiagram.

Schat met behulp van dit staafdiagram de mediaan en het gemiddelde.
Is deze frequentieverdeling redelijk symmetrisch?

> antwoord

Er zijn metingen verricht, dus de mediaan is het gemiddelde van het ste en het ste getal. Beide getallen zijn , dus de mediaan is .

Voor het schatten van het gemiddelde maak je een frequentieverdeling.
En daarvan bereken je het gemiddelde. Ga na, dat je vind dat mg/L.

Het meetgebied loopt van tot en het midden daarvan is .
Zowel de mediaan als het gemiddelde zitten daar vlak bij.
De frequentieverdeling is eentoppig en redelijk symmetrisch.

Opgave 3

Bekijk het Voorbeeld 1.

a

Waarom kun je nu het gemiddelde en de mediaan alleen nog schatten?

b

Bepaal zelf de mediaan en het gemiddelde.
Ga na dat de in het voorbeeld gegeven waarden kloppen.

c

Hoeveel procent van de meetwaarden is kleiner dan (afgerond) mg/L?

d

Voldoet deze verzameling metingen aan de eis dat de relatieve spreiding maximaal %?

e

Zijn er uitschieters als je werkt met de kwartielafstand?

verder | terug