Normale verdeling > Soorten verdelingen
123456Soorten verdelingen

Testen

Opgave T1

Je ziet hier boxplots van de metingen van het eiwitgehalte in eiersalade door drie verschillende laboranten. Het meetgebied is vanaf % tot en met %. De gemiddelden worden met een kruisje aangegeven.

a

Lees van alle drie de metingen de mediaan en het gemiddelde af.

b

Welke verdeling is - gezien het meetgebied - het meest scheef?

Opgave T2

Je ziet drie grafieken van een animatie van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). Het zijn staafdiagrammen die de verdeling van het besteedbaar inkomen in Nederland in 2007 in kaart brengen voor verschillende inkomensgroepen.

Het lichtblauwe staafdiagram gaat over het besteedbaar inkomen van alle Nederlanders.

Bron: CBS 2007
a

Hoe groot is het modale inkomen van de Nederlanders?
Hoeveel huishoudens betrof dat in 2007?

b

Was het gemiddelde inkomen van de Nederlanders hoger of lager?
Licht je antwoord toe.

c

Beschrijf de vorm van deze lichtblauwe inkomensverdeling. Geef een verklaring.

Bekijk nu de drie donkerblauwe verdelingen.

d

De verdelingen van de inkomens van een paar met en een paar zonder kinderen lijken nogal op elkaar. Wat is het kenmerkende verschil en waardoor komt dat?

e

De inkomensverdeling van alleenstaanden is redelijk symmetrisch en zit nogal in de hoek van de lage besteedbare inkomens. Probeer dit te verklaren.

f

Beschrijf de klassenindeling die is gebruikt en geef de klassenmiddens.
Leg uit waarom je gemiddelde en mediaan van deze verdelingen alleen kunt schatten.

verder | terug