Rekenen > Totaalbeeld
1234567Totaalbeeld

Samenvatten

Met getallen heb je dagelijks te maken, denk maar aan je lestijden, lesuren en lokaalnummers op school of het afrekenen bij boodschappen doen. Vaak reken je met die getallen: heb ik geld genoeg, heb ik nog de tijd om... En soms is dan een schatting genoeg.

De opgaven hieronder zijn bedoeld om overzicht over het onderwerp Rekenen te krijgen. Ze zijn bedoeld om je te helpen bij het maken van een eigen samenvatting.

Je kunt ook deze spiekbriefjes gebruiken.

Begrippenlijst
Activiteitenlijst
Opgave 1

Bekijk het getal 65413,728.

a

Hoeveel honderdtallen heeft dit getal?

b

Hoeveel honderdsten?

Je vermenigvuldigt dit getal met 10.

c

Hoeveel honderdtallen heeft het getal dat je nu krijgt?

d

En hoeveel honderdsten?

Opgave 2

Voer met de getallen 575,25 en 45,3 het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen uit. Maak een duidelijk overzicht en gebruik daarbij de woorden "som" , "verschil" , "product" en "quotiënt" .

Opgave 3

Laat zien hoe je `1271,949` afrondt

a

op een geheel getal;

b

op één decimaal;

c

op twee decimalen;

d

op honderdtallen.

Opgave 4

In de praktijk hangt de manier van afronden van de omstandigheden af.
Geef hiervan twee duidelijk verschillende voorbeelden.

Opgave 5

Schatten kan heel nuttig zijn.

a

Geef twee verschillende voorbeelden van berekeningen waarbij je vooraf de uitkomst schat.

b

Geef een voorbeeld uit de praktijk waarbij een schatting nodig is. Leg uit hoe je dan hebt geschat.

Opgave 6

Schrijf de voorrangsregels voor het rekenen op.
Geef bij elke regel een duidelijk voorbeeld.

verder | terug