Data verwerken > Normale verdeling
12345Normale verdeling

Voorbeeld 2

Je ziet een verdeling van de lengtes van een groep mannen en ook een verdeling van de lengtes van een groep vrouwen. De lengtes zijn gegeven in inches.

Schat zowel van de mannen als van de vrouwen de gemiddelde lengte en de bijbehorende standaardafwijking. Geef je antwoorden in gehele inches.

> antwoord

Bekijk de twee geschetste normale verdelingen en schat hun buigpunten.

Voor de mannen geldt:

  • De gemiddelde lengte is ongeveer `70` inches.

  • De bijbehorende standaardafwijking is ongeveer `70 – 65 = 5` inches.

Voor de vrouwen geldt:

  • De gemiddelde lengte is ongeveer `65` inches.

  • De bijbehorende standaardafwijking is ongeveer `65 – 61 = 4` inches.

Opgave 8

In januari 2008 verscheen er in de NRC een artikel over de becijfering van een tentamen Recht. In de figuur zie je de verdeling van de cijfers voor dat tentamen.

De schrijvers van het artikel waren erg kritisch.

a

Wat is opvallend aan deze verdeling van cijfers?

b

Het gemiddelde is `5,37` . Bereken de standaardafwijking in twee decimalen nauwkeurig.

c

De schrijvers van het artikel verwachtten een normale verdeling. Schets de verdeling die zij voor ogen hadden, met gemiddelde `5,4` en standaardafwijking `1,9` .

bron: examen vwo wiskunde A in 2012, eerste tijdvak

verder | terug