Werken met formules > Formules herschrijven
12345Formules herschrijven

Voorbeeld 4

Voorbeelden van breuken met variabelen vermenigvuldigen:

  • `5/3*x/2=(5*x)/(3*2)=(5x)/6`

  • `1/x*5/(x+1)=5/(x(x+1))=5/(x^2+x)`

  • `4/a*(3-a)/2=(2*(3-a))/a=(6-2a)/a`
    Hier worden de 4 uit de teller van de eerste breuk en de 2 uit de noemer van de tweede breuk beide door 2 gedeeld vóórdat de vermenigvuldiging wordt ingezet.

Voorbeelden van breuken met variabelen delen:

  • `5/3 // 2/x=(5*x)/(3*x) // (2*3)/(x*3)=(5*x)/(2*3)=(5x)/6`

  • `1/x // (x+1)/5=(1*5)/(x*5) // ((x+1)*x)/(5*x)=(1*5)/((x+1)*x)=5/(x^2+x)`

Opgave 19

Schrijf als één breuk.

a

`x/7*2/3`

b

`2/7 // x/3`

c

`2/a*6/5`

d

`4/a // 5/7`

Opgave 20

Schrijf als één breuk.

a

`(x+1)/x*5/x`

b

`(x+1)/x:3/(2x)`

c

`a/(2a-1)*(a-1)/4`

d

`a/(3a-2):(a-2)/2`

verder | terug