Lineaire verbanden > Lineaire functies
12345Lineaire functies

Toepassen

Opgave 12Warmtepomp
Warmtepomp

Voor het plaatsen van een warmtepompsysteem vraagt bedrijf A € 45,00 voorrijkosten en € 60,00 per uur dat ze bezig zijn. Bedrijf B vraagt geen voorrijkosten, maar bij hen moet je € 70,00 per uur betalen.

a

Waarom zijn de kosten (in €) voor het plaatsen bij bedrijf B recht evenredig met de gewerkte tijd (in uren)?

b

Stel een formule voor zowel bedrijf A als bedrijf B op voor de kosten (in €) als functie van de tijd (in uren).

c

Als het plaatsen van het warmtepompsysteem drie uur duurt, welk bedrijf is dan goedkoper?

d

Na hoeveel uur is bedrijf A goedkoper?

De familie Berendsen heeft door bedrijf A een warmtepomp laten plaatsen, maar later kwamen ze erachter dat bedrijf B € 20,00 goedkoper zou zijn geweest als zij er net zo lang over hadden gedaan.

e

Hoelang is bedrijf A met het plaatsen bezig geweest?

Opgave 13Hoogte en luchtdruk
Hoogte en luchtdruk

In de luchtvaart spelen hoogte en luchtdruk een belangrijke rol. De luchtdruk kan worden gemeten met een luchtdrukmeter. Uit de waarde van de gemeten luchtdruk kan de hoogte van het vliegtuig worden afgeleid. Luchtdruk wordt gemeten in millibar (mbar) en hoogte in feet (meervoud van foot, foot  cm). Hoe hoger je vliegt, hoe lager de luchtdruk is.

Voor het verband tussen de hoogte en de luchtdruk wordt gebruikgemaakt van de volgende vuistregels:

  • op zeeniveau (hoogte foot) is de luchtdruk millibar;

  • tot een hoogte van feet neemt de luchtdruk af met millibar per  feet stijging.

Uit deze vuistregels is voor hoogten tot feet de volgende lineaire formule af te leiden:
Hierin is de hoogte in feet en de luchtdruk in millibar.

a

Toon aan dat de formule volgt uit de vuistregels.

Een vliegtuig stijgt van foot naar feet.

b

Bereken het percentage waarmee de luchtdruk tijdens deze stijging volgens deze formule afneemt. Rond je antwoord af op één decimaal.

naar: examen havo wiskunde B in 2012, tweede tijdvak

verder | terug