Logaritmische functies > Totaalbeeld
12345Totaalbeeld

Toepassen

Opgave 7Zuurgraad
Zuurgraad

In de scheikunde wordt het begrip "zuurgraad" gebruikt om aan te geven of een bepaalde oplossing meer of minder zuur of basisch is. De zuurgraad wordt voorgesteld door pH en weergegeven op een logaritmische schaal.

De zuurgraad is een maat voor de concentratie waterstofionen in Mol per liter. Je geeft die concentratie aan met [H+]. In een neutrale oplossing is de concentratie waterstofionen: [H+] = Mol/L. De zuurgraad is dan . Dit getal is het tegengestelde van de logaritme van : pH = . Onder de zuurgraad van een bepaalde stof versta je: pH = .

a

Bij geconcentreerd zwavelzuur is [H+] = Mol/L. Hoeveel bedraagt de zuurgraad?

b

Huishoudammonia (verdunde ammonia) heeft een zuurgraad van . Hoeveel bedraagt de H+ concentratie in Mol/L?

c

Zure regen heeft een pH-waarde van . Hoeveel bedraagt de H+ concentratie van zure regen?

d

Vanaf welke H+ concentratie is de zuurgraad negatief? Is de oplossing dan heel zuur of juist niet?

e

De aanduiding pH-neutraal op cosmetische producten betekent iets anders dan een pH van . Het geeft aan dat het product een pH heeft die overeenkomt met de natuurlijke pH van de huid. De natuurlijk pH van de huid is ongeveer . Hoeveel bedraagt de H+ concentratie dan?

Opgave 8C-14 methode
C-14 methode

In levende organismen komt behalve het radioactieve koolstof C-14 ook het niet-radioactieve C-12 voor. Gelukkig is de verhouding van de hoeveelheid C-14 ten opzichte van C-12 zeer klein. Deze verhouding is constant . Wanneer een organisme sterft verandert de verhouding door radioactief verval van C-14. Door de verhouding te meten kan de ouderdom van resten organisch materiaal berekend worden. De halveringstijd van C-14 is jaar.

a

Een archeoloog vindt een bot waarvan de verhouding C-14: C-12 gelijk is aan . Hoeveel jaar is dat bot ongeveer oud?

b

Bij een Egyptische mummie blijkt de verhouding van C-14 en C-12 ongeveer keer de verhouding van C-14 en C-12 in levende organismen te zijn. Benader de ouderdom van deze mummie.

c

In 1947 zijn aan de westzijde van de Dode Zee de Dode-Zeerollen (oudtestamentische handschriften) gevonden. De verhouding van C-14 en C-12 in de perkamente rollen bleek tussen de % en de % van die bij levende organismen te zijn. Vanaf hoeveel jaar voor het begin van de jaartelling tot hoeveel jaar erna zijn de Dode-Zeerollen geschreven?

d

Een jaar oude kist werd in een hunebed (grafkelder in de provincie Drenthe) aangetroffen. Hoe groot is de verhouding van de aangetroffen hoeveelheid C-14 en C-12 ongeveer in vergelijking met die van een houten kist uit onze tijd?

verder | terug