Continue kansmodellen > Normale kansen
12345Normale kansen

Voorbeeld 2

De lengte `L` van een groep soldaten is normaal verdeeld met een gemiddelde van `μ(L)=182` cm en een standaardafwijking van `σ(L)=7` cm.

Welke lengtes hebben de `20` % langste soldaten in deze groep?

> antwoord

Vertaal deze vraag in: bereken grenswaarde `g` als `Ρ (L>g)=0,20` .

De grafische rekenmachine heeft hiervoor een speciale functie. Die stelt je in staat om vanuit een gegeven kans de grenswaarde terug te vinden. Alleen is die functie ingesteld op "kleiner-of-gelijk" -kansen.

Omdat `Ρ (L>g)=0,20` betekent dat `Ρ (L < g)=1 -Ρ(L>g)=0,80` kun je die functie hier toch gebruiken.
De uitkomst is: `g=187,9` .
De `20` % langste soldaten zijn `187,9` cm of langer.

Opgave 7

Gebruik de gegevens uit Voorbeeld 2.

a

Welke lengtes hebben de `20` % kleinste soldaten in deze groep?

b

`10` % van de soldaten zit boven het gemiddelde, maar is toch niet langer dan `a`  centimeter. Bereken `a` .

Opgave 8

Ga uit van de normaal verdeelde lengtes van de soldaten. De gemiddelde lengte is `182`  centimeter en de standaardafwijking is `7` . Men besluit voor deze `1200` soldaten T-shirts aan te schaffen in drie maten: S (small), M (medium) en L (large). Deze maten worden zo gemaakt dat elke maat precies voor `1/3` deel van de soldaten geschikt is.

a

Voor welke lengtes is maat S geschikt?

b

Voor welke lengtes is maat M geschikt?

Opgave 9

Het aantal branduren `U` van een bepaald soort lamp is normaal verdeeld met een gemiddelde van `mu=950` uur en een standaardafwijking van `sigma=120` uur.

a

Bereken hoeveel uur de `10` % langst brandende lampen minimaal branden.

b

Bereken hoeveel uur de `25` % kortst brandende lampen branden.

Opgave 10

De vulgewichten `G` van kilopakken meel zijn normaal verdeeld met een gemiddelde van `mu = 1004`  gram en een standaardafwijking van `sigma = 3`  gram.

a

Hoeveel procent van de pakken is te licht (minder dan `1000` gram)? Rond af op één decimaal.

b

Omdat de fabrikant uit kostenoverweging ook niet teveel meel in de pakken wil doen, eist hij dat hoogstens `1` % van de pakken een gewicht heeft van meer dan `1011` gram mag hebben.
Is er voldaan aan de eis van de fabrikant?

c

Hoeveel wegen de `5` % lichtste pakken suiker hoogstens? Rond af op gehele grammen.

verder | terug