Continue kansmodellen > Totaalbeeld
12345Totaalbeeld

Examenopgaven

Opgave 9Cakemeel
Cakemeel

In een fabriek worden pakken met cakemeel gevuld. Op zo’n pak wordt vermeld: "Inhoud 500 gram" . Veronderstel dat de inhoud per pak normaal verdeeld is met een gemiddelde van g en met een standaarddeviatie van g.

a

Bereken in één decimaal nauwkeurig het percentage pakken dat minder dan g cakemeel bevat.

Volgens de fabrikant betekent de vermelding "Inhoud 500 gram" dat slechts % van de pakken minder dan g inhoud heeft. Als een pak een inhoud van minder dan g heeft, spreekt hij van ondergewicht. Veronderstel bij de volgende drie vragen dat de fabrikant gelijk heeft en dat de standaarddeviatie van de normaal verdeelde inhoud g bedraagt.

b

Bereken in één decimaal nauwkeurig de gemiddelde inhoud per pak.

In een rek van een kruidenierswinkel staan pakken cakemeel afkomstig van bovengenoemde fabriek. Daarvan hebben er een ondergewicht. Een klant neemt aselect pakken uit het rek.

c

Bereken in twee decimalen nauwkeurig de kans dat geen van deze pakken een ondergewicht heeft.

d

Een banketbakker koopt pakken rechtstreeks van de fabriek. Bereken in drie decimalen nauwkeurig de kans dat hij minder dan g cakemeel heeft gekocht.

(bron: vwo examen wiskunde A in1986, eerste tijdvak)

Opgave 10Zeeppoeder
Zeeppoeder

Een grootwinkelbedrijf heeft in zijn assortiment een eigen merk zeeppoeder. Het bedrijf beschikt over een vulmachine met een vulcapaciteit van kg per dag. Van de door de machine gevulde pakken is het gewicht normaal verdeeld, met een standaardafwijking van g ongeacht de inhoud. De keuringsdienst van waren eist dat, op één decimaal nauwkeurig, slechts % van de in de handel gebrachte pakken minder mag bevatten dan op de pakken vermeld staat. Het bedrijf brengt zeeppoeder op de markt in kleine pakken, waarop vermeld staat dat zij kg zeeppoeder bevatten.
De vulmachine is ingesteld op g per pak.

a

Onderzoek of aan de eis van de keuringsdienst van waren wordt voldaan.

De bedrijfsleiding overweegt om naast de kleine pakken met opschrift kg ook gezinspakken met opschrift kg op de markt te brengen.

b

Op hoeveel gram per pak moet de vulmachine ingesteld worden voor de gezinspakken om aan de eis van de keuringsdienst van waren te voldoen?

c

Neem aan dat het aantal geproduceerde kleine pakken twee maal zo groot is als het aantal gezinspakken. Hoeveel gezinspakken kunnen er dan maximaal per dag worden geproduceerd?

(bron: vwo examen wiskunde A in 1984, eerste tijdvak)

Opgave 11Bewaking
Bewaking

Een zekere bank wordt ’s nachts intensief bewaakt. Meerdere malen per nacht doet één van de bewakers een ronde door het gebouw. Op zo’n ronde moet hij zich op vijftien plaatsen melden door een speciale code in te toetsen in een meldkastje. De computer in de controlekamer registreert de tijdstippen waarop dit gebeurt. Ook schrijft de procedure voor dat de tijdstippen van vertrek en terugkomst worden geregistreerd. De kastjes zijn zodanig op de route geplaatst dat de zestien loopafstanden vrijwel even lang zijn. Uit overzichten over langere tijd blijkt dat, in het geval dat er niets bijzonders valt op te merken, de lengte van de tijdsintervallen tussen twee opeenvolgende meldingen van de bewaker vrijwel normaal verdeeld is met een gemiddelde van  minuten en een standaarddeviatie van minuten. In het geval dat een melding langer dan vijf minuten uitblijft, wordt een bewaker in de controlekamer automatisch gewaarschuwd dat er mogelijk iets aan de hand is.
De bewaker heeft zich zojuist gemeld bij het vijfde kastje.

a

Bereken in gehele procenten de kans dat onder normale omstandigheden de volgende melding langer dan minuten uitblijft.

Veronderstel dat de lengtes van de tijdsintervallen bij een ronde door het gebouw onder normale omstandigheden onafhankelijk van elkaar zijn.

b

Bereken in gehele procenten de kans dat onder normale omstandigheden de totale tijd van een ronde door het gebouw langer is dan minuten.

Tijdens zo’n ronde kijkt de bewaker wel enige keren in de gang naar de kluis, maar hij gaat er niet in. In de gang naar de kluis is namelijk een alarminstallatie aangebracht die in directe verbinding staat met de meldkamer op het hoofdbureau van de politie. In het plafond zijn (onzichtbaar) vijf roterende sensoren aangebracht. 's Nachts gaat het alarm automatisch af zodra minstens één van deze sensoren geactiveerd wordt. De sensoren werken geheel onafhankelijk van elkaar. Voor elke sensor afzonderlijk geldt dat de kans op alarm (de detectiekans) in het geval dat iemand ’s nachts de sensor passeert, gelijk is aan .

c

Toon met een berekening aan dat de kans dat het alarm bij de politie afgaat als iemand ’s nachts de gehele gang aflegt, ongeveer gelijk is aan %.

De directie vindt deze kans te klein. Zij wil de sensorinstallatie zo laten verbeteren dat de kans op alarm als iemand ’s nachts de gehele gang aflegt, groter is dan %. Volgens de chef van de beveiliging kan dit op twee manieren bereikt worden:

  • Het aantal sensoren met een detectiekans van wordt uitgebreid; per bij te plaatsen sensor kost dit € 8000,00.

  • Een aantal van de aanwezige sensoren wordt omgeruild tegen een nieuw type met een detectiekans van ; per in te ruilen sensor kost dit € 9000,00.

d

Bereken hoeveel men minimaal moet uitgeven om de sensorinstallatie zodanig te verbeteren dat aan de wens van de directie wordt voldaan.

(bron: vwo examen wiskunde A in 1991, tweede tijdvak)

Opgave 12Lengte van vrouwen
Lengte van vrouwen

In 1972 spande een groep vrouwen een proces aan tegen een fabriek in Texas die apparaten voor airconditioning produceert. Deze fabriek nam alleen personeelsleden in dienst die langer waren dan cm. De vrouwen waren bij hun sollicitatie afgewezen omdat ze niet aan deze eis voldeden. De advocaat van de vrouwen benadrukte het discriminerende karakter van deze aanstellingsvoorwaarde door te stellen dat % van alle Amerikaanse vrouwen tussen en jaar niet lang genoeg was om aangenomen te kunnen worden. Dit percentage ontleende hij aan een onderzoek van het Amerikaanse ministerie van volksgezondheid. Neem aan dat de lengte van de Amerikaanse vrouwen in de betreffende leeftijdsgroep normaal verdeeld is met een gemiddelde en standaarddeviatie .

a

Stel, uitgaande van het genoemde percentage, een verband op tussen en .

Neem aan dat cm.

b

Toon aan dat cm.

Stel je voor dat de groep Amerikaanse vrouwen tussen en jaar die langer zijn dan cm wordt genoemd. Voor de mediaan () van de lengte van de vrouwen van geldt dat % van de vrouwen uit .

c

Toon aan dat , uitgaande van cm en cm.

De vertegenwoordiger van de fabriek bij het proces noemde het percentage van % sterk overdreven. Het door de tegenpartij aangehaalde onderzoek stamde uit 1948. De gemiddelde lengte van volwassenen was volgens hem in de periode 1948-1972 flink toegenomen. Hij ondersteunde zijn betoog met het resultaat van een recent onderzoek. In een aselect gekozen groep van vrouwen in de leeftijd tot jaar werden vrouwen aangetroffen met een lengte van meer dan cm.

d

Als je aanneemt dat de standaardafwijking niet is veranderd, wat is dan de gemiddelde lengte van de Amerikaanse vrouw volgens dit recente onderzoek?

De advocaat van de vrouwen gaf toe dat het door hem aangehaalde onderzoek wat verouderd was en de gemiddelde lengte van de vrouwen waarschijnlijk wel was toegenomen. Hij bleef echter benadrukken dat ook in 1972 nog steeds een grote meerderheid van de Amerikaanse vrouwen op grond van hun lengte door het bedrijf zou worden afgewezen. Stel dat voor 1972 gold: cm en cm.

e

Bereken het percentage Amerikaanse vrouwen in de genoemde leeftijdsgroep dat in 1972 niet lang genoeg was voor een functie bij de fabriek.

(bron: vwo examen wiskunde A in 1990 , eerste tijdvak)

verder | terug