Verschillen en verbanden > Verbanden
123456Verbanden

Voorbeeld 2

De mate van samenhang is in een getal uit te drukken: de correlatiecoëfficiënt. Deze correlatiecoëfficiënt `r` kun je bijvoorbeeld met Excel of met de grafische rekenmachine laten uitrekenen. Zie het practicum Trendlijn en correlatie met de GR. Vervolgens kun je met vuistregels conclusies trekken.

  • Als `r le text(-)0,7` dan is er sprake van sterke negatieve samenhang.

  • Als `text(-)0,7 lt r le text(-)0,3` dan is er sprake van matige negatieve samenhang.

  • Als `text(-)0,3 lt r lt 0` dan is er sprake van zwakke negatieve samenhang.

  • Als `0 lt r lt 0,3` dan is er sprake van zwakke positieve samenhang.

  • Als `0,3 le r lt 0,7` dan is er sprake van matige positieve samenhang.

  • Als `r ge 0,7` dan is er sprake van sterke positieve samenhang.

Opgave 8

Om te onderzoeken of er enig verband bestaat tussen de lengte van een vader en die van zijn zoon zijn de lengtes van `12` vaders en die van hun oudste zoons gemeten op het moment dat die zoons volwassen werden. De gegevens staan in deze tabel.

lengte vader `v` in cm 173 168 178 170 180 165 185 175 180 178 183 188
lengte zoon `z` in cm 180 175 180 173 183 175 180 173 188 178 180 185
a

Teken een spreidingsdiagram (een puntenwolk) bij deze gegevens.

b

Bereken de correlatiecoëfficiënt in twee decimalen nauwkeurig.

c

Bestaat er een lineair verband tussen `v` en `z` ?

verder | terug