Diagrammen > Frequentietabel
12345678Frequentietabel

Voorbeeld 2

Frequentietabellen zijn ook handig om de resultaten van twee series waarnemingen te vergelijken.
Je gebruikt dan vooral relatieve frequenties.
Hier vergelijk je de resultaten voor het vak "Science" van twee verschillende klassen. De eerste tabel is klas B1H, de tweede klas B1J.

Welke conclusies trek je?

cijfer frequentie relatieve freq. (%)
4 0 0,0
5 4 16,0
6 8 32,0
7 6 24,0
8 5 20,0
9 2 8,0
totaal 25 100
cijfer frequentie relatieve freq. (%)
4 1 3,4
5 4 13,8
6 9 31,0
7 11 37,9
8 3 10,3
9 1 3,4
totaal 29 100
Opgave 5

Bekijk Voorbeeld 2. De resultaten van het vak "Science" van B1H en B1J worden vergeleken.

a

Hoeveel procent onvoldoendes zijn er in deze klassen? Kun je op grond daarvan concluderen welke klas beter heeft gepresteerd voor science?

b

Welke percentages leerlingen hebben een rapportcijfer van 8 of hoger? Kun je nu een conclusie trekken?

Opgave 6

Je wilt nu de cijfers voor engels van B1H en B1J vergelijken. Je vindt die cijfers bij opgave V1 en opgave V2.

a

Maak hiertoe twee relatieve frequentieverdelingen naast elkaar. Geef de relatieve frequenties in procenten in één decimaal nauwkeurig.

b

Kun je conclusies trekken?

verder | terug