Negatieve getallen > Negatieve getallen optellen
123456Negatieve getallen optellen

Voorbeeld 1

Je ziet enkele optellingen uitgebeeld. De groene pijl geeft de resultaat aan.

`4 + text(-)7 = text(-)3`

`6 + text(-)6 = 0`

`text(-)2 + 5 = 3`

`text(-)2 + text(-)4 + 5 = text(-)1`

Opgave 5

Bereken.

a

`text(-)35 + 16`

b

`text(-)12 + text(-)16 + 28`

c

`19 + text(-)41 + 21`

d

`text(-)12 + 16 + text(-)14`

verder | terug