Werken met e > Exponentiële functies
12345Exponentiële functies

Testen

Opgave T1

Differentieer de volgende functies en bepaal het hellingsgetal voor .
Geef benaderingen in twee decimalen nauwkeurig.

a

b

Opgave T2

Bij het maken van foto’s van je gebit gebruikt de tandarts röntgenstraling. De patiënt krijgt een heel geringe dosis straling toegediend en ondervindt daarvan geen nadelige gevolgen. Maar een tandarts die dit regelmatig doet krijgt te maken met een opeenhoping van straling in zijn lichaam. Daarom beschermt hij zich met behulp van een loden plaat.
De intensiteit van de straling neemt namelijk af in een stof als lood. Als die stralingsintensiteit in procenten wordt voorgesteld door , dan geldt:

Hierin is:

  • de dikte van de loden plaat in cm

  • een constante die afhangt van het materiaal

a

Een loden plaat van cm dik houdt ongeveer % van de straling tegen. Bereken de materiaalconstante .

b

Hoe dik moet een loden plaat zijn om % van de straling tegen te houden?

c

Hoeveel bedraagt de snelheid waarmee de stralingsintensiteit afneemt op het moment dat die straling de loden plaat bereikt?

verder | terug