Goniometrische functies > Goniometrische functies
12345Goniometrische functies

Toepassen

Opgave A1Bezonning
Bezonning

Bij het ontwerpen van gebouwen besteedt men aandacht aan de mogelijke bezonning. Daarbij gaat men uit van een altijd wolkeloze hemel. In deze opgave beperken we ons tot gebouwen met rechte verticale gevels die niet in de schaduw van andere gebouwen staan. Verder gaan we uit van een jaar met `365` dagen. In de tabel is af te lezen hoeveel dagen elke kalendermaand telt.

maand aantal dagen maand aantal dagen maand aantal dagen
januari 31 mei 31 september 30
februari 28 juni 30 oktober 31
maart 31 juli 31 november 30
april 30 augustus 31 december 31

Het dagelijks aantal uren zonneschijn `B` bij een altijd wolkeloze hemel hangt af van het nummer van de dag `n` ; hierbij geldt `n=1` voor 1 januari.
Voor `B` geldt de formule `B=12,3+4,6*sin(0,0172*(n-80))` .
Op 30 januari komt de zon op om 8:27 u.

a

Bereken met behulp van de formule het tijdstip waarop de zon op 30 januari onder gaat in minuten nauwkeurig.

b

Toon door berekening aan dat 13 april de eerste dag van het jaar is dat de zon langer dan `14` uur schijnt.

c

Er is een groot verschil tussen het maximale en het minimale dagelijkse aantal uren zonneschijn. Bereken aan de hand van de formule voor `B` dit verschil in minuten nauwkeurig.

Opgave A2Golvend dak
Golvend dak

Op de foto zie je een zwembad met sporthal, samen onder één golvend dak. Het golvende dak bereikt boven het zwembad dezelfde hoogte als boven de sporthal.

In de grafiek is een schematisch vooraanzicht getekend. In dit vooraanzicht heeft de rand van het dak de vorm van een sinusoïde met als formule:
`h=3*sin(0,1*x)+7`
De hoogte `h` en de lengte `x` zijn allebei in meter. De lengte `x` wordt van links naar rechts over de grond gemeten langs de voorkant van het gebouw, vanaf een punt `O` dat links van de linkerkant van de voorgevel van het gebouw ligt.
Aan beide uiteinden van het gebouw is het dak `8` meter hoog. Zie de grafiek.

a

Bereken de minimale en de maximale hoogte van het dak.

b

Bereken de totale lengte van het gebouw in gehele meters nauwkeurig.

c

Zoals je aan de grafiek in de figuur kunt zien, is de helling van het vooraanzicht niet overal hetzelfde.
Op hoeveel meter van de linkerkant van de voorgevel van het gebouw (zie de figuur) is de helling het grootst? Licht je antwoord toe.

verder | terug