Goniometrische functies > Harmonische trilling
12345Harmonische trilling

Toepassen

Opgave A1Harmonische beweging
Harmonische beweging

Twee dezelfde massa's `A` en `B` zijn aan identieke veren opgehangen. Voor hun hoogtes geldt:
`H_A(t)=1+2*sin((2pi)/8(t-2))`
`H_B(t)=1+2*sin((2pi)/8(t+1))`

a

Beschrijf zo nauwkeurig mogelijk het verschil tussen `H_A(t)` en `H_B(t)` .

b

Voor welke `t` in `[0, 8]` geldt `H_A > H_B` ? Geef een grafische toelichting.

Voor massa `C` die aan een derde identieke veer trilt geldt dezelfde evenwichtsstand, amplitude en trillingstijd. `H_C` heeft een minimum op `t=3` .

c

Geef de formule voor `H_C` .

Opgave A2Watergolven veroorzaken trillingen
Watergolven veroorzaken trillingen

Een watergolf passeert een dobber. De dobber voert daardoor een harmonische trilling uit. De golf heeft een snelheid van `2` m/s en de afstand tussen twee golftoppen is `0,6` m. In de figuur is schematisch een momentopname van een dwarsdoorsnede van de situatie weergegeven.

a

Bereken de frequentie van de dobber.

b

Schets de grafiek van `u(t)` (het uitwijking-tijd diagram) voor `1,5` periode.
Kies voor `t=0` het moment dat de golf de dobber bereikt.

c

Bereken hoeveel trillingen de dobber heeft uitgevoerd (de fase) na `10` seconden.

verder | terug