Vergelijkingen > Ontbinden
123456Ontbinden

Voorbeeld 2

Los algebraïsch op: .

> antwoord

Ook hier kun je het ontbinden in factoren toepassen.

op herleiden

linkerlid ontbinden in factoren

splitsen

rechter vergelijking verder oplossen

rechter vergelijking worteltrekken

Natuurlijk controleer je de oplossing weer door substitueren.

Er zijn nu drie oplossingen. Kun je dat verklaren vanuit de grafieken van en ?

Opgave 7

Bekijk Voorbeeld 2.

a

Maak de grafieken van en .
Leg uit waarom er drie oplossingen zijn.

b

Controleer de drie gevonden oplossingen door substitutie in de gegeven vergelijking.

Opgave 8

Los de volgende vergelijkingen algebraïsch op.

a

b

c

Opgave 9

Los de volgende vergelijkingen algebraïsch op.

a

b

c

verder | terug