Werken met formules > Formules gebruiken
123456Formules gebruiken

Voorbeeld 1

Een aannemer krijgt voor een opdracht een vast bedrag van de opdrachtgever. De aannemer maakt gebruik van de winstformule `W=2400-370t` , waarbij `W` de winst in euro is en `t` de tijd in dagen die aan het project besteed wordt om het af te krijgen. Bekijk de bijbehorende grafiek.

Hoe lees je uit de grafiek af bij welke `t` er geen winst en geen verlies wordt gemaakt?

> antwoord

Als `W=0` wordt er geen verlies en geen winst gemaakt. Je moet dus het snijpunt van de grafiek met de horizontale as hebben. Je ziet dat bij `t~~6,5` de winst `0` is. Dus als het bedrijf ongeveer `6,5` dag kwijt is aan het project, dan maakt het geen winst en geen verlies.

Opgave 3

Bereken na hoeveel dagen de aannemer uit het voorbeeld geen winst en geen verlies maakt. Geef je antwoord in twee decimalen nauwkeurig.

Opgave 4

Voor het gebruik van elektriciteit betaal je een vast bedrag per jaar en een bedrag per kWh (kilowattuur) verbruik. De totale jaarlijkse kosten hangen daarom af van het aantal kWh dat er wordt verbruikt. Die totale kosten kun je omrekenen naar gemiddelde totale kosten (euro per kWh). Er geldt: `K = 0,12 + 32/a` .
In de formule is `a` het verbruik van elektriciteit in kWh en `K` de gemiddelde totale kosten per kWh (in euro).

a

Hoeveel bedraagt het vaste bedrag per jaar?

b

Teken een grafiek van `K` afhankelijk van `a` .

c

Voor welke waarde van `a` bedragen de gemiddelde totale kosten per kWh `16` eurocent?

verder | terug