Logaritmische functies > Logaritmische schaal
123456Logaritmische schaal

Testen

Opgave 16

Teken een getallenlijn met een logaritmische schaalverdeling (neem deze figuur over).

a

Welk getal hoort bij het pijltje?

b

Teken een pijltje dat hoort bij het getal `2` .

c

Geef aan waar `55` en waar `10^(0,5)` moeten staan.

d

Geef ook `3 1/4` en `10^ (1/4)` aan.

Opgave 17

Bij een biologisch experiment groeit in een vijver een waterplant. De waterplant bedekt een steeds groter deel van het wateroppervlak. Elke week meet men de oppervlakte die de waterplant bedekt. De meetwaarden staan in de tabel.

aantal weken `0` `1` `2` `3` `4` `5` `6`
oppervlakte (dm2) `40` `57` `89` `134` `200` `305` `447`
a

Zet de punten `(0 , 40 ), (1 , 57 ),..., (6 , 447 )` uit op enkellogaritmisch papier.

b

Trek door deze punten zo goed mogelijk een rechte lijn.

c

Van welk type groei is hier sprake? Waar zie je dat aan?

d

Stel een formule op voor de oppervlakte die de waterplant bedekt, afhankelijk van de tijd `t` in weken.

verder | terug