Afgeleide functies > Differentiëren
1234567Differentiëren

Verwerken

Opgave 7

Bepaal de afgeleide.

a

b

c

d

e

Opgave 8
a

Gegeven is .
Bereken met behulp van de afgeleide het hellingsgetal van voor .

b

Gegeven is .
Bereken door differentiëren het differentiaalquotiënt van voor .

c

Gegeven is . Bereken .

d

Gegeven is .
De richtingscoëfficiënt van de raaklijn aan in is gelijk aan . Toon dit aan.

Opgave 9

Bekijk de grafiek van de functie

a

Bereken algebraïsch de nulpunten van .

b

Bepaal de afgeleide van .

c

Bereken het snijpunt van de raaklijnen aan de grafiek van voor en voor .

d

Los exact op:

e

Wat betekent voor de grafiek van ?

Opgave 10

Differentieer.

a

b

c

d

e

Opgave 11

Gegeven is de functie met . Op de grafiek van ligt punt met .

a

Bereken algebraïsch het hellingsgetal van de grafiek van in het snijpunt met de -as.

b

Bereken de coördinaten van de toppen met behulp van de afgeleide.

c

Stel een vergelijking op van de raaklijn door punt op de grafiek van .

d

Bereken de punten van de grafiek van waarvoor het hellingsgetal gelijk is aan .

verder | terug