Exponentiële en logaritmische functies > Exponentiële functies
123456Exponentiële functies

Testen

Opgave 15

Differentieer de volgende functies en stel een vergelijking op van de raaklijn aan de grafiek van in het snijpunt met de -as. Geef de raaklijn met benaderingen in twee decimalen nauwkeurig.

a

b

Opgave 16

Bij het maken van foto’s van je gebit gebruikt de tandarts röntgenstraling. De patiënt krijgt een heel geringe dosis straling toegediend en ondervindt daarvan geen nadelige gevolgen. Maar een tandarts die dit regelmatig doet krijgt te maken met een opeenhoping van straling in zijn lichaam. Daarom beschermt hij zich met behulp van een loden plaat.
De intensiteit van de straling neemt namelijk af in een stof als lood. Als die stralingsintensiteit wordt voorgesteld door , dan geldt:

waarin de dikte van de loden plaat in cm is en een constante is die afhangt van het materiaal.

a

Een loden plaat van cm dik houdt ongeveer % van de straling tegen. Bereken de materiaalconstante .

b

Hoe dik moet een loden plaat zijn om % van de straling tegen te houden?

c

Hoeveel bedraagt de snelheid waarmee de stralingsintensiteit afneemt op het moment dat die straling de loden plaat bereikt?

verder | terug