Functieonderzoek > Totaalbeeld
12345Totaalbeeld

Testen

Opgave 1

Bepaal de asymptoten en perforaties van de functies. Schrijf de bijbehorende limieten op.

a

`f(x) = (5x)/(x^2+5x)`

b

`g(x) = ln(x^2 - 4)`

c

`h(x) = (cos(x) + 5)/(sin^2(x))`

d

`k(x) = 1/(x+4) - 1/(x+5)`

Opgave 2

Toon de symmetrie van de functies aan.

a

`f(x) = text(e)^(text(-)(1-x)^2)`

b

`g(x) = (ln(x^2-2x+2))/(x-1) + 2`

c

`h(x) = (sin(x)+1)/(cos^2(x))`

Opgave 3

De functie `f(x) = text(e)^(1/x) + x` heeft een raaklijn `l` die door `(0, 2text(e))` gaat.
Bepaal de vergelijking van de raaklijn.

Opgave 4

Gegeven is de functie: `f(x) = ((x-3)(x+1))/(x-2)` .

a

Toon aan dat de grafiek van `f` een scheve asymptoot heeft en geef hiervan de vergelijking.

b

Toon aan dat de grafiek van de functie puntsymmetrisch is en geef het symmetriepunt.

c

Een functie `g_k(x) = (x-k)^2` snijdt de grafiek van `f` loodrecht.
Bepaal de mogelijke waarden van `k` afgerond op twee decimalen.

Opgave 5

Gegeven is een wiskundig model voor de beweging van het uiteinde van een wip.

Lijnstuk `PQ` met midden `M` en lengte `4` draait om `M` . De hoogte van `M` is `1` .
Je kijkt naar het verloop van de hoogte `h` van `P` .
Op tijdstip `t = 0` is de hoogte van `P` gelijk aan `0` .
Van `t = 0` tot `t = 2` beweegt `P` omhoog.
In de figuur is het lijnstuk getekend op de tijdstippen: `t = 0` , `t = 4/3` en `t = 2` .

De hoogte `h` van `P` tijdens de omhooggaande beweging wordt beschreven door het volgende model:

  • fase 1: `h_1(t) = 1 + 2sin((3pi)/10 t^2 - pi/6)` voor `0 le t le 1/3`

  • fase 2: `h_2(t) = 1 + 2sin(pi/5 t - pi/5)` voor `1/3 lt t lt 5/3`

  • fase 3: `h_3(t) = 1 + 2sin(text(-)(3pi)/10 t^2 + (6pi)/5t - (31pi)/30)` voor `5/3 le t le 2`

Hierin is `h` de hoogte, onderverdeeld in `h_1` , `h_2` en `h_3` : de hoogtes van `P` in de verschillende fasen. Voor elke waarde van `a` met `0 le a le 1` geldt:
`(h(1-a) + h(1+a))/2 = 1`
Bewijs deze gelijkheid.

(naar: examen vwo wiskunde B in 2014, tweede tijdvak)

verder | terug