Statistische methoden > Resultaten vergelijken
1234567Resultaten vergelijken

Voorbeeld 1

Bekijk het steelbladdiagram van toetscijfers in een klas.
Bepaal de modus, het gemiddelde en teken de boxplot bij dit steelbladdiagram. Geef ook de spreidingsbreedte en de interkwartielafstand.

> antwoord
  • De modus is en de modale klasse is .

  • De mediaan is (het gemiddelde van de twee middelste cijfers), het eerste kwartiel is en het derde kwartiel is .

  • De spreidingsbreedte is als je naar de werkelijke cijfers kijkt, of als je naar de klassenindeling kijkt.

  • De interkwartielafstand is .
    Het is de breedte van de box van de boxplot.

De boxplot verdeelt alle cijfers in vier delen met elk % van deze cijfers.

Opgave 4

Bekijk het steelbladdiagram in Voorbeeld 1.
Stel dat er nog een cijfer bij komt van een leerling die de toets nog moest inhalen. Hij heeft een gehaald.

a

Wat is nu de mediaan?

b

Omdat er nu cijfers zijn, kun je de cijfers niet in twee even grote helften verdelen. Voor het bepalen van de kwartielen laat je daarom de mediaan buiten beschouwing. Je krijgt dan weer twee even grote helften.
Bepaal het eerste en derde kwartiel.

c

Als de docent bepaalt om iedereen er punten bij te geven, wat gebeurt er dan met de boxplot?

Opgave 5

netto weekloon
(in €)

aantal
werknemers

Een bedrijf heeft werknemers in vaste dienst met een volledige werkweek. De netto weeklonen van deze werknemers zijn in de frequentietabel in klassen verwerkt. De weeklonen zijn verdeeld in klassen met een breedte van . De ruwe data zijn niet bekend.

a

Waarom kun je vanuit de frequentietabel het gemiddelde netto weekloon niet precies uitrekenen, maar alleen schatten?

b

Bepaal de klassenmiddens en bereken hiermee dit geschatte gemiddelde.

c

Welke klasse is de modale klasse?

d

In welke klasse zit de mediaan?

e

Hoe groot is de spreidingsbreedte?

f

Stel er komt tijdelijk een interim-directeur in dienst met een weekloon van € 1200,00. Welke centrummaten zouden dan veranderen door deze uitschieter?

verder | terug