Statistisch onderzoek > De data analyseren
1234De data analyseren

Voorbeeld 1

Stel je wilt onderzoek doen naar de examenresultaten van je eigen school. De gegevens betreffende de examenresultaten moeten in ieder geval per individu het geslacht, het profiel, de gevolgde vakken en de eindcijfers SE en CE1 bevatten.

Je onderzoeksvraag is bijvoorbeeld "Zijn jongens beter in de exacte vakken dan meisjes?".

Hoe ga je die vraag nu beantwoorden met de examenresultaten die je van je eigen school hebt verzameld? Of, als je nog niets hebt, gebruik bijvoorbeeld deze resultaten van het VWO op CE1 in 2013.

> antwoord

Hopelijk heb je wel ingezien dat het weinig zinvol is vakken als wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, e.d., op één hoop te gooien. Er zijn immers maar weinig leerlingen die die vakken allemaal hebben, en dan heb je nog wiskunde A, B en D, hoe weeg je dat mee?

Je kunt beter naar afzonderlijke vakken kijken en dan bijvoorbeeld de CE1-cijfers vergelijken, want die worden door iedereen in dezelfde omstandigheden gemaakt (geen herkansingen nog meegeteld, geen werkstukken).

Opgave 5

Bekijk in voorbeeld 1 de examenreslutaten ofwel van je eigen school ofwel die in het daar aangeboden databestand.

a

Maak een werkblad met daarop de CE-resultaten van (bijvoorbeeld) natuurkunde. Maak afzonderlijke frequentietabellen voor de jongens en de meisjes. Welke klassenindeling gebruik je?

b

Stel je gebruikt de klassenindeling `1,0 - le 1,5` , `1,5 - le 2,5` , `2,5 - le 3,5` , etc.Je wilt een histogram maken. Welke moeilijkheid doet zich dan voor? En hoe los je dat op?

c

Maak nu twee afzonderlijke histogrammen voor de jongens en voor de meisjes en bereken de bijpassende centrummaten.

d

Je zou ook naar de eindcijfers voor natuurkunde kunnen kijken en daar boxplots voor de jongens en de meisjes kunnen maken. Doe dat en beschrijf de voor- en nadelen daarvan.

Opgave 6

In de vorige opgave heb je het vak natuurkunde bekeken om iets te kunnen zeggen over de vraag "Zijn jongens beter in de exacte vakken dan meisjes?"

a

Hoe zou je nu het onderzoek naar die vraag voortzetten?

Je zou natuurlijk ook heel andere vragen kunnen stellen, zoals: "Wordt bij engels het SE net zo goed gemaakt als het CE?"

b

Hoe zou je zo'n onderzoeksvraag aanpakken?

c

Probeer zelf een andere onderzoeksvraag te bedenken bij de gegeven dataset en beschrijf welke vorm van data-analyse je erbij zou gaan uitvoeren.

verder | terug