Statistisch onderzoek > De data analyseren
1234De data analyseren

Voorbeeld 2

Bekijk het bestand TK-Verkiezingen-NL-2012.

Je wilt onderzoeken of "Veiligheid" bij mannen een belangrijker onderwerp is dan bij vrouwen. Je maakt daarbij deze kruistabel. Hoe zou je deze vergelijking kunnen maken?

> antwoord

Hier valt niets te vergelijken omdat het over absolute aantallen gaat.

Je moet in ieder geval de gegevens omrekenen naar percentages. Maar ja, percentages waarvan?

Omdat je het percentage van de mannen dat veiligheid een belangrijk thema vindt wilt vergelijken met het percentage van de vrouwen dat dit vindt, is het totaal aantal mannen `100` % en is ook het totaal aantal vrouwen `100` %. Reken nu de getallen om naar de juiste percentages en probeer een uitspraak te doen.

Opgave 7

Bekijk in voorbeeld 2 het verhaal van de NL verkiezingen in 2012 en de daar gestelde onderzoeksvraag.

a

Zijn er nog een andere manieren denkbaar om een data-analyse uit te voeren?

b

Laat zien dat het percentage mannen dat veiligheid belangrijk vindt ongeveer `58,3` is en bereken dit percentage ook voor de vrouwen. Is er veel verschil?

Opgave 8

Bekijk de dataset van het voorbeeld 2 nog eens.

c

Maak zelf zo'n kruistabel bij de vraag of "Zorg" bij mannen een belangrijker onderwerp is dan bij vrouwen.

b

Reken je getallen om naar percentages. Is er nu een groot verschil?

verder | terug