Statistiek > Diagrammen gebruiken
123456Diagrammen gebruiken

Voorbeeld 3

Maak een cumulatief relatief frequentiepolygoon bij het bestand Levendgeboren naar leeftijd moeder.

> antwoord

Maak eerst de lijst met relatieve frequenties en cumulatieve relatieve frequenties. In Excel gaat dat heel gemakkelijk. Maak vervolgens een lijst met rechterklassengrenzen. Nu ga je geen lijndiagram maken, maar je kiest voor spreiding en je maakt een lijngrafiek. Hier zie je het resultaat.

(Excel kan eigenlijk geen cumulatief histogram tekenen en ook geen cumulatief frequentiepolygoon. Je maakt een grafiek die zo veel mogelijk op een frequentiepolygoon lijkt.)

Opgave 7

Bekijk het Voorbeeld 3. Maak het histogram en het cumulatieve relatieve frequentiepolygoon bij deze klassenindeling van levendgeborenen per leeftijd van de moeder (bijvoorbeeld met Excel).

Opgave 8

Bekijk de gegevens over het verbruik van energie in 1998. Het verbruik is gegeven in PJ ( PJ = petajoule = joule).

1998 aantal PJ percentage (%) graden (°)
aardgas
aardolie
steenkool
overige
totaal
a

Bereken de procentuele verhoudingen tussen aardgas, aardolie, steenkool en overige in 1998.

b

Maak een cirkeldiagram voor het energieverbruik in het jaar 1998.

In de tabel zie je het verbruik in PJ in de loop van de jaren.

kalenderjaar aardgas aardolie steenkool overige
1998
2000
2001
2002
2003
c

Teken een nieuw cirkeldiagram voor de onderlinge verhoudingen tussen aardgas, aardolie, steenkool en overige voor het jaar 2003 met behulp van deze tabel.

d

Vergelijk de procentuele verhouding tussen aardgas, aardolie, steenkool en overige van de jaren 1998 en 2003. Wat valt je op?

verder | terug