Diagrammen > Beelddiagram en lijndiagram
123456Beelddiagram en lijndiagram

Verkennen

Opgave V1

Infographics is de afkorting van "information graphics" . Het zijn figuren bedoeld om informatie overzichtelijk weer te geven. Hier zie je een infographic over fietsen in zeven landen in Europa.

a

Welk land heeft vermoedelijk de meeste fietsen? Welke informatie ontbreekt om dit met zekerheid te kunnen zeggen?

b

Hoeveel kilometer fietsen we per persoon in Nederland per jaar ongeveer?

c

In het onderste deel van de figuur geeft de lengte van de weg de grootte van de waarde weer. Klopt dat? Licht je antwoord toe met een voorbeeld.

d

En hoe zit het met het bovenste deel van de figuur, kloppen de hoogtes van de fietsen met de waardes die erbij staan?

e

Kun je bij deze figuur het gemiddelde aantal fietsen per inwoner berekenen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Opgave V2

De volgende infographic gaat over roken wereldwijd en in de Verenigde Staten.

a

Waarom wordt informatie vaak in een infographic verpakt?

b

Zoek in de infographic op hoeveel procent van de totale wereldbevolking rookt.

c

Klopt dit percentage met het bruin ingekleurde deel van de sigaret dat eronder staat afgebeeld?

d

Bij de vorige opgave zag je ook dat beeld en informatie soms niet met elkaar overeenkomen. Is dat erg?

verder | terug